Főnix Clubhotel & Wellness Hévíz  +36 83/200-298, +36 70/222-2574   fonixhotel.direkt@gmail.com
English  Deutsch  

Adatvédelmi Tájékoztató

A Főnix Club Hotel & Wellness ADATVÉDELMI,- ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA.. 1

Általános rendelkezések. 1

I. A szolgáltató, mint Adatkezelő adatai 1

II. A szabályzat célja. 2

III. A szabályzat hatálya. 3

IV. Fogalommeghatározás. 3

V. Az adatkezelés elvei 4

VI. Az adatkezelő nyilatkozatai 5

VII. Az adatkezeléssel érintett tevékenységek köre. 6

1. Szállodai szolgáltatások igénybevétele. 6

2. Ajánlatkérés. 6

4. Bejelentkezés és a bejelentő lap.. 8

5. Hírlevél küldése. 9

6. Bankkártya adatok. 10

7. Törzsvendég Program... 10

8. Ajándékutalvány. 11

9. Kamerarendszer. 12

10 .Facebook oldal 13

11. Weboldal látogatási adatok. 13

12. A személyes adatok tárolása, az információbiztonság. 14

13. Az érintett jogainak gyakorlása. 16

VIII. Adatvédelmi incidenst bejelentő rendszer. 19

IX. Jogorvoslati lehetőségek. 21

X. Egyéb rendelkezések. 22

 

 

A Főnix Club Hotel & Wellness ADATVÉDELMI,- ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

Általános rendelkezések

I. A szolgáltató, mint Adatkezelő adatai

 • Zobeszida Korlátolt Felelősségű Társaság
 • székhelye: 8372 Cserszegtomaj, Pajtika utca 151.
 • cégjegyzékszáma: Cg. 20-09-075400
 • adószám: 25831458-2-20
 • telefonszám: (83) 200-298
 • fonixhotel.direkt@gmail.com
 • képviselő: Farkas Zoltán ügyvezető  
 • (a továbbiakban: „Adatkezelő”)

Az Adatkezelő, mint a Főnix Club Hotel & Wellness (továbbiakban: Szálláshely) üzemeltetője tájékoztatja ügyfeleit, valamint weboldalának látogatóit (továbbiakban: Érintett(ek), Felhasználó(k) vagy Vendég(ek)), hogy Vendégei személyhez fűződő jogait tiszteletben tartja, ebből kifolyólag az alábbi adatkezelési szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) szerint jár el. Az Adatkezelő a Szabályzatnak az esetlegesen módosuló jogszabályi háttérrel és más belső szabályzattal történő összeegyeztetése miatti változtatási jogot fenntartja. A mindenkor hatályos adatvédelmi szabályzat a www.fonixclubhotel.hu weboldalon, továbbá nyomtatott formában a Szálláshely recepcióján is elérhető.

Jelen szabályzat a 8380 Hévíz Dr. Babócsay utca 54-56. szám alatt található Főnix Club Hotel & Wellness nevű szálláshely által nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódó és a weboldalon keresztül elérhető adatkezelési tevékenységeket szabályozza.

II. A szabályzat célja

1. Az adatvédelmi- és adatkezelési szabályzat célja, hogy a Szálláshellyel kapcsolatba kerülő természetes személyek, Vendégek adatainak kezelésére vonatkozó alapvető elveket és rendelkezéseket meghatározza és betartsa annak érdekében, hogy az adatszolgáltató természetes személyek magánszférája védelemben részesüljön a vonatkozó törvényi előírásoknak megfelelően, illetve, hogy a Szálláshely mindenben megfeleljen a hatályos jogszabályok alább felsorolt rendelkezéseinek:

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és a GDPR,
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény,
 • a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény,
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény.

2. Az Adatkezelő különösen fontosnak tekinti, hogy az adatszolgáltató által a weboldalon, illetve más felületeken és módon rendelkezésre bocsátott, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény által meghatározott adatokat védelemben részesítse, és az érintettek információs önrendelkezési jogait tiszteletben tartsa. Így a vonatkozó hatályos jogszabályoknak megfelelve kíván hozzájárulni az érintettek biztonságos internetezési lehetőségeinek biztosításához.

III. A szabályzat hatálya

 1. Jelen Szabályzat 2019. március 01. napjától további rendelkezésig, visszavonásig hatályos.
 2. Jelen Szabályzat hatálya kiterjed a Szálláshelyre, valamint azokra a személyekre, akik adatait a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó adatkezelések tartalmazzák, továbbá azon személyekre, akik jogait vagy jogos érdekeit az adatkezelés érinti.
 3. Jelen Szabályzat hatálya kiterjed a Szálláshely minden szervezeti egységében folytatott valamennyi személyes adatot tartalmazó adatkezelésre.

IV. Fogalommeghatározás

 • Érintett vagy Felhasználó vagy Vendég: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;
 • Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
 • : a 8380 Hévíz, Dr. Babócsay utca 54-56. szám alatt található Főnix Club Hotel & Wellness, amelynek üzemeltetője az Adatkezelő;
 • : az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;
 • : az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és önmaga végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajttatja. A jelen szabályzat és a Szálláshely adatkezelője: Zobeszida Korlátolt Felelősségű Társaság, székhelye: 8372 Cserszegtomaj, Pajtika utca 151., cégjegyzékszáma: Cg. 20-09-075400, adószám: 25831458-2-20;
 • : az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése;
 • : az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
 • : az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
 • : az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
 • : az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
 • : az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése
 • : az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
 • Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
 • Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés;
 • : a www.fonixclubhotel.hu portál és minden aloldala, amelynek üzemeltetője az Adatkezelő;
 • Facebook oldal: a https://www.facebook.com/Főnix-Club-Hotel-Wellness-370161927180024 portálon található oldal, amelynek gondozását az Adatkezelő végzi.

 

V. Az adatkezelés elvei

 1. Arányosság, szükségesség elve: Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
 2. Célhoz kötöttség elve: Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
 3. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.
 4. Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.
 5. Önkéntesség elve: Az érintett általi adatszolgáltatás önkéntes. Az Adatkezelő a személyes adatot az érintett beleegyezésével kezeli. Az önkéntes hozzájáruláson, mint belegyezésen érteni kell azt a felhasználói magatartást, amellyel a felhasználó a weboldal használatával elfogadja, hogy rá nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan kiterjed.

VI. Az adatkezelő nyilatkozatai

1. Az Adatkezelő kijelenti, hogy

 1. az adatkezelés során az információs önrendelkezési jogról, és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és a GDPR rendelkezéseinek megfelelően jár el.
 2. az adatkezelés során az Adatkezelő tudomására jutott személyes adatokat kizárólag azok az Adatkezelővel munkaviszonyban álló személyek ismerhetik meg, akiknek az adott adatkezeléssel kapcsolatban feladatuk van.
 3. gondoskodik arról, hogy a mindenkor hatályos szabályzat az érintett részére folyamatosan hozzáférhető legyen, ezzel érvényre juttatva az átláthatóság elvét.
 4. a weboldal a látogatók személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, technikai és szervezési intézkedéseket tesz, ennek érdekében az adatvédelem elveinek maradéktalan betartásához eljárási szabályokat hozott létre.
 5. a Szálláshelyen megszálló Vendégek személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, technikai és szervezési intézkedéseket tesz, ennek érdekében az adatvédelem elveinek maradéktalan betartásához eljárási szabályokat hozott létre.
 6. az általa kezelt adatok megőrzése érdekében az adattároláshoz, feldolgozáshoz és adattovábbításhoz kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő valamennyi intézkedést megteszi, biztosítja.
 7. a tőle elvárható módon mindent megtesz az általa kezelt személyes adatoknak a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozatal, törlés, sérülés, megsemmisülés elleni védelem biztosítása, az ehhez szükséges technikai feltételek garantálása érdekében.
 8. a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi, azok helytállóságáért felelősségét kizárja.
 9. a személyes adatokat harmadik személy részére csak kivételes esetben továbbítja, valamint az általa kezelt adatbázist más adatkezelővel csak abban az esetben kapcsolja össze, ha az érintett ahhoz kifejezetten hozzájárul, vagy a vonatkozó törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.
 10. kizárólag Magyarországon végez tevékenységet, multinacionális hotellánchoz nem tartozik, ezért kötelező szervezeti szabályozást bevezetnie és működtetnie nem szükséges.
 11. az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

2. Az Adatkezelővel jogviszonyban álló szerződéses partner adatkezelésének jogszerűségéért az Adatkezelő felelősségét kizárja.

3. Megfelelő biztonsági intézkedések alkalmazásával az automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében az Adatkezelő gondoskodik a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozásáról.

 

VII. Az adatkezeléssel érintett tevékenységek köre

 

1. Szállodai szolgáltatások igénybevétele

1. A szállodai szolgáltatások nyújtása körében – úgymint ajánlatkérés, ajánlatküldés és szobafoglalás, bejelentkezés, foglalás, törzsvendégprogram, minőségbiztosítás, kamerarendszer működtetése, kerékpárbérlés, gyermekfelügyelet, valamint a szálloda szolgáltatásának népszerűsítését szolgáló marketing tevékenységek esetében az érintettel kapcsolatos minden adat kezelése önkéntes hozzájáruláson alapul, célja pedig a szolgáltatás nyújtásának biztosítása, illetve a kapcsolattartás. 

2. Ajánlatkérés

A weboldalon keresztül történő ajánlatkérés esetén az Adatkezelő az alábbi adatok rendelkezésre bocsátását kéri a Vendégtől:

 • Név*
 • E-mail*
 • Telefonszám*
 • Város*
 • Irányítószám*
 • Cím*
 • Érkezés napja*
 • Távozás napja*
 • Felnőttek száma*
 • Gyermekek száma
 • Szobatípus*
 • Ellátás*
 • Fizetési mód*
 • Megjegyzés

Az ajánlatkérés önkéntes.

2. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő

 1. Az érintett a weboldal bármelyik almenü pontján keresztül kérhet ajánlatot a Szálláshelytől, miután a foglaláshoz szükséges adatait beírva a KÜLDÉS gombra kattint és elfogadja a jelen adatkezelési szabályzatot. Érintett az adatok megadását, a feltételek és a szabályzat elfogadását követően a „Tovább” gomb megnyomásával juttathatja el a megnevezett adatokat az Adatkezelő részére.
 2. Az Adatkezelő részére elküldött adatokat az Adatkezelő front office manager, reservation agent, és sales, illetve recepciós munkakörben dolgozó munkavállalói kezelik a Digithotel program segítségével, akik a beérkezett adatokat rögzítik, az érintett számára ajánlatot dolgoznak ki, amelyet e-mail-ben eljuttatnak a részére.
 3. A szobafoglalási és nyilvántartási szoftver üzemeltetéséhez szükséges technikai hátteret a

Digithotel Online Foglalás Kft. (székhely: 8372 Balatoncsicsó, Rozmaring u. 8., adószám: 24686341219) biztosítja, melynek feladata az online foglalás modul működtetése, a beérkező online foglalások zárt rendszerben történő tárolása, foglalások visszaigazolásának lehetővé tétele és a törvényben előírt szervezetekkel történő valós idejű összekapcsolása.

3. Szobafoglalás2

3.1. A szobafoglalás során Adatkezelő a következő adatokat kéri a Vendégtől:

 • Név*
 • E-mail*
 • Telefonszám*
 • Érkezés napja*
 • Távozás napja*
 • Felnőttek száma*
 • Gyermekek száma és kora*
 • Szobatípus*
 • Irányítószám*
 • Település*
 • Utca, házszám*
 • Fizetési mód*
 • Üzenet a szállodának

3.2. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:

 1. Amennyiben érintett az ajánlatot elfogadja és erről szóban vagy írásban tájékoztatja az Adatkezelőt, úgy az Adatkezelő megteszi a szobafoglalással kapcsolatos lépéseket.
 2. Az Adatkezelő részéről a vele munkaviszonyban levő front office manager, reservation agent, és sales, illetve recepciós munkakörben dolgozó munkavállalója a Digithotel programba betáplálja az érintett által megadott adatokat és e program segítségével összekapcsolja azokat a Szálloda adott szobájával, ezzel létrehozva a szobafoglalást.
 3. A szoba lefoglalásáról a fent meghatározott munkakörű munkavállaló írásban értesíti az érintettet.

4. Bejelentkezés és a bejelentő lap

4.1. Érintett a Szállodába érkezéskor a lefoglalt szobájának elfoglalása előtt szállodai bejelentőlapot tölt ki, amelyben hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő az alább megadott adatokat a vonatkozó jogszabályokban (így különösen az idegenrendészettel, valamint az idegenforgalmi adóval kapcsolatos jogszabályokban) meghatározott kötelezettségei teljesítése, illetve a teljesítés bizonyítása, továbbá a Vendég beazonosítása céljából mindaddig kezelje, amíg az illetékes hatóság az adott jogszabályokban meghatározott kötelezettségek teljesítését ellenőrizheti:

 • Vezetéknév*
 • Keresztnév*
 • Cégnév
 • Gépjármű rendszáma
 • Lakcím*
 • Állampolgárság*
 • Születési dátum*
 • Érkezés napja*
 • Elutazás napja*
 • Igazolványszám*
 • E-mail cím
 
 1. A kötelezően megadandó adatok Vendég általi megadása a szállodai szolgáltatások igénybevételének feltétele.
 2. A bejelentőlap aláírásával a vendég hozzájárul ahhoz, hogy a bejelentőlap kitöltésével átadott adatait az Adatkezelő a szerződés létrejötte, illetve teljesülésének, teljesítésének bizonyítása, illetve az esetleges igényérvényesítés céljára a fent megjelölt határidőn belül kezelje, illetve archiválja.
 3. A bejelentőlap aláírásával a vendég nyilatkozik arról, hogy a valóságnak megfelelő adatokat adta meg a szálláshely részére. A Szálláshely a vendég által megadott adatok helyességét nem ellenőrzi, így azokért felelősséget sem vállal. A személyes adatokat a vendég önkéntesen bocsátja rendelkezésre a regisztráció, illetve a szálláshely üzemeltetőjével való kapcsolattartása során, éppen ezért szükséges, hogy az adatok közlésekor fokozottan ügyeljen azok valódiságára, helyességére és pontosságára, mert ezekért a vendég a felelős. A helytelen, pontatlan vagy hiányos adat akadálya lehet a szolgáltatás igénybevételének. Amennyiben a vendég nem a saját, hanem más személy személyes adatait adja meg, úgy vélelmezzük, hogy az ehhez szükséges felhatalmazással rendelkezik.
 4. A bejelentőlapon az email cím megadásával a vendégnek lehetősége van feliratkozni az Adatkezelő hírlevelére. A hírlevélre vonatkozóan egyebekben a VII.5. pontban foglaltak az irányadók.

5. Hírlevél küldése

5.1. Érintett a weboldalon keresztül e-mailben a következőkben meghatározott adataival iratkozhat fel hírlevélre.

5.2. A kezelt adatok köre4:

 • Vezetéknév*
 • Keresztnév*
 • E-mail cím*

5.3. A hírlevélre történő feliratkozás és leiratkozás önkéntes.

5.4. A hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelés célja a hírlevél küldése céljából adatbázis kezelése és a címzett teljes körű általános, vagy személyre szabott tájékoztatása az Adatkezelő legújabb akcióiról.

5.5. Az Adatkezelő hírlevelet kizárólag az érintett hozzájárulásával küld.

5.6. A megadott személyes adatokat az Adatkezelő külön listán, az Adatkezelő részére más célból megadott adatoktól elkülönítetten tárolja, ezt a listát kizárólag az Adatkezelő arra felhatalmazott munkatársai és adatfeldolgozói ismerhetik meg.

5.7. Az Adatkezelő a listát vagy az adatokat harmadik személynek, arra jogosulatlannak nem továbbítja, és megtesz minden biztonsági intézkedést annak érdekében, hogy azokat jogosulatlan személy meg ne ismerhesse.

5.8. Az Adatkezelő kizárólag addig kezeli az e-célból felvett személyes adatokat, amíg az érintett le nem iratkozik a hírlevél listáról, vagy kéri adatainak törlését. Az Adatkezelő a hírlevél listát évente egy alkalommal felülvizsgálja. Az adatok megőrzésének objektív határideje 4 év.

5.9. Az érintett a hírlevélről bármikor leiratkozhat, az elektronikus levelek alján, valamint az fonixhotel.direkt@gmail.com e-mail címre küldött lemondási kérelem útján.

5.10. Adatkezelő a kiküldött hírlevelek olvasottságáról, a hírlevelekben levő linkekre történő kattintások segítségével, statisztikát vezet.

5.11. A Facebook oldalon található üzenő falon közzétett hírfolyamra a Vendég az oldalon található „like”/ „tetszik” linkre kattintva iratkozhat fel, és az ugyanitt található „dislike”/”nem tetszik” linkre kattintva iratkozhat le, illetve az üzenő fal beállításai segítségével törölheti a nem kívánt, üzenő falon megjelenő hírfolyamokat.

6. Bankkártya adatok

6.1. Az érintett által Adatkezelőnek megadott bank-, hitelkártya/bankszámla adatokat az Adatkezelő csak olyan mértékben és ideig használja és használhatja, ameddig a jogai gyakorlása és a kötelezettségei teljesítése érdekében szükséges. Az adatokat az Adatkezelő szerződéses banki partnerei kezelik. Erről az adatkezelésről az illetékes Bank honlapjain tájékozódhat.

6.2. Adatkezelő egyes alrendszerei által kezelt bankkártya adatokkal kapcsolatban bővebb felvilágosítást a Vendégek az fonixhotel.direkt@gmail.com címre küldött kérelmére kaphatnak.

7. Törzsvendég Program

7.1. Az Adatkezelő Törzsvendég Programja egy a szálloda Vendégeinek – természetes személyek részére - nyújtott exkluzív szolgáltatás, amelynek célja kedvezmények nyújtása a visszatérő vendégek részére.

7.2. A törzsvendég programban a részvétel önkéntes.

7.3. Az adott programban résztvevők kifejezett hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy az Adatkezelő az e célból átadott személyes adataikat Törzsvendég rendszer működtetésének céljából, illetve speciálisan a törzsvendégek részére készített hírlevél küldés céljából kezelje. Ezen hozzájárulás alapján az átadott személyes adatok kezelése addig tart, amíg az érintett az adott programban részt vesz.

7.4. A Törzsvendég program tagság státusz az utolsó szállodai szolgáltatás igénybevételétől számított 5 (öt) év után inaktívvá válik. A tag személyes adatait az Adatkezelő a mindenkori adójogi és számviteli előírásokban meghatározott ideig tárolja, és a határidő leteltével törli azokat.

7.5. A programokban kezelt személyes adatok a kapcsolattartást szolgálják. A programokban az alábbi személyes adatokat kezelheti az Adatkezelő:

 • név*
 • cím*
 • szül. dátum*
 • szem. igazolvány száma*
 • útlevél*
 • rendszám
 • tartózkodás ideje

 

7.6. A megadott adatokat az Adatkezelő külön adatállományban, más megadott adatoktól elkülönítetten tárolja. Ezt az adatállomány kizárólag az Adatkezelő arra felhatalmazott munkavállalói ismerhetik meg.

7.7. A Törzsvendég (természetes személyek) adatai piackutatási célokra felhasználhatóak, azonban erről az adott Törzsvendéget előzetesen tájékoztatni kell, és ahhoz az előzetes hozzájárulását be kell szerezni.

7.8. A törzsvendég program által kezelt adatokat a Vendég az fonixhotel.direkt@gmail.com email címre küldött kérésére az Adatkezelő törli.

8. Ajándékutalvány

8.1. Szálloda lehetővé teszi, hogy a Vendég különböző ajándékutalványokat vásároljon, amelyeket az adott értékben fel lehet használni a Szálloda szolgáltatására.

8.2. Az ajándékutalvány megrendelése és felhasználása önkéntes.

8.3. Az ajándékutalvány megrendelése és az adatkezeléssel érintett adatok köre:

 • vásárló neve
 • vásárló e-mail címe
 • vásárló telefonszáma
 • vásárló számlázási címe (ország, irányítószám, város, utca, házszám)
 • vásárló IP-címe (online azonosító)
 • megajándékozott(ak) neve

8.4. Adatkezelő a leegyeztetett és megrendelt utalvány összegéről számlát, az összeg beérkezését követően sorszámozott utalványt állít ki, majd a megadott címre kézbesíti.

8.5. A megadott személyes adatokat az Adatkezelő külön adatállományban, más megadott adatoktól elkülönítetten tárolja. Ezt az adatállomány kizárólag az Adatkezelő arra felhatalmazott munkavállalói ismerhetik meg.

8.6. Az adatokat az Adatkezelő a mindenkori adójogi és számviteli előírásoknak megfelelő ideig tárolja, és az ilyen határidő elteltével törli azokat.

8.7. Az Ajándékutalvánnyal kapcsolatos adatkezelésről a fonixhotel.direkt@gmail.com e-mail címre küldött megkeresésre ad az Adatkezelő bővebb tájékoztatást. Az adatállományból történő törlés szintén itt kérhető.

9. Kamerarendszer

- Kamerás térfigyelő rendszer kiépítése a szálláshely területén folyamatban van. Az ehhez kapcsolódó szabályzat a kiépítés után kerül feltöltésre.

10 .Facebook oldal

 • 10.1. Az adatkezelés célja a közösségi oldal lehetőségeinek kihasználása a Hotel népszerűsítése érdekében.
 • 10.2. Adatkezelő Facebook oldalán a „tetszik”/”like”- linkre kattintással az érintett hozzájárul az Adatkezelő híreinek és ajánlatainak közzétételéhez a saját üzenőfalán.
 • 10.3. Adatkezelő Facebook oldalán képeket/filmeket is közzétesz a különböző eseményekről/szállodákról stb. Amennyiben nem tömegfelvételről van szó, Adatkezelő mindig kikéri az érintett írásbeli hozzájárulását a képek közzététele előtt.
 • 10.4. A Facebook oldal adatkezeléséről tájékoztatást a Facebook honlapján található adatvédelmi irányelvek és szabályzatból, a  www.facebook.com címen kaphat.

 

11. Weboldal látogatási adatok

Hivatkozások és linkek

1. Adatkezelő weboldala olyan linkeket is tartalmazhat, amelyeket nem az Adatkezelő üzemeltet, csupán a látogatók tájékoztatását szolgálják. Az Adatkezelőnek nincs semmi befolyása a partner cégek által üzemeltetett weboldalak tartalmára és biztonságára így nem is tartozik felelősséggel azokért.

2. Kérjük, tekintse át az Ön által látogatott oldalak adatkezelési Szabályzatát, illetve adatvédelmi nyilatkozatát mielőtt az adott oldalon az adatait bármilyen formában megadná.

Analitika, cookie-k

1. Az Adatkezelő a weboldalainak nyomon követésére analitikai eszközt használ, amely egy adatsorozatot készít, s nyomon követi, miként használják a látogatók az internetes oldalakat. A rendszer az oldal megtekintésekor egy cookie-t hoz létre, azzal a céllal, hogy rögzítse a látogatással kapcsolatos információkat (meglátogatott oldalaink, az oldalainkon töltött idő, böngészési adatok, kilépések stb.), amelyek azonban a látogató személyével kapcsolatba nem hozható adatok. Ez az eszköz segít a weboldal ergonómia kialakításának javításában, felhasználóbarát weboldal kialakításában, a látogatók online élményének fokozása érdekében. Az Adatkezelő az analitikai rendszereket nem használja személyes információ gyűjtésére. A legtöbb internetes böngésző automatikusan elfogadja a cookie-kat, a látogatóknak azonban lehetőségük van ezeket kitörölni, vagy automatikusan visszautasítani. Mivel minden böngésző eltérő, a látogató egyénileg, a böngésző eszköztár segítségével állíthatja be a cookie-kal kapcsolatos preferenciáit. Lehetséges, hogy bizonyos tulajdonságokat nem tud használni internetes oldalunkon, amennyiben úgy dönt, hogy nem fogadja el a cookie-kat. 

2. A weboldalon session, azaz munkamenet cookie-t (kis adatcsomagot) használunk, amely az adott munkamenet lezárultáig érvényes, tehát a látogatás időtartamára jön létre, ezt követően automatikusan törlődik a felhasználó számítógépéről. Az ún. cookie a weboldal biztonságához, a felhasználóbarát megoldásokhoz szükséges, a magasabb felhasználói élmény érdekében.

3. A honlap üzemeltetéséhez szükséges tárhely technológiai hátterét a

Név: Moksaphoto Füzesi Zoltán

 (Székhely:  8380 Hévíz, Széchenyi u. 34., Adószám: 65038350-1-40), mint Adatfeldolgozó biztosítja.

12. A személyes adatok tárolása, az információbiztonság

Személyes adat csak a VI. fejezet szerinti tevékenységekkel összhangban, az adatkezelés célja szerint kezelhető.

1. A személyes adatok módosítására és törlésére, az önkéntes hozzájárulás visszavonására, továbbá a személyes adatok kezelésről tájékoztatás kérésére a fonixhotel.direkt@gmail.com elérhetőségre küldött értesítéssel van mód.

2. Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról. Ennek érdekében megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket, kialakítja az eljárási szabályokat és betartatja azokat.

3. Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

4. Az adatbiztonság szabályainak érvényesüléséről az Adatkezelő jelen szabályzattól tartalmilag és formailag is elkülönülő szabályzat, utasítás, eljárási rend útján gondoskodik.

5. Az Adatkezelő az adatbiztonság feltételeinek érvényesítése érdekében gondoskodik az érintett Munkatársak megfelelő felkészítéséről.

6. Az Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére és több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.

7. Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen

 • A jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül a szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai védelemről (hozzáférés védelem, hálózati védelem);
 • Az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, ezen belül a rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről (tükrözés, biztonsági mentés);
 • Az adatállományok vírusok elleni védelméről (vírusvédelem);
 • Az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelméről, ezen belül a tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár elleni védelemről, illetve az ilyen események következtében bekövetkező károsodások helyreállíthatóságáról (archiválás, tűzvédelem).

8. Az Adatkezelő az adatok kezelése - így különösen azok tárolása, helyesbítése, törlése - az érintett tájékoztatás kérése, illetve tiltakozása során az elvárt védelmi szintet nyújtja.

9. Adattovábbításra az érintett hozzájárulásával, érdekeinek sérelme nélkül, bizalmasan, az ennek teljes mértékben megfelelő informatikai rendszer biztosítása mellett kerül sor az adatkezelés céljának, jogalapjának és elveinek betartása mellett. Az érintett személyes adatait hozzájárulása nélkül az Adatkezelő nem továbbítja, harmadik személy részére nem teszi hozzáférhetővé, kivéve, ha ezt jogszabály kötelezően írja elő.

10. Az érintett egyéb, vele közvetlenül, vagy közvetve kapcsolatba nem hozható, beazonosíthatatlan – a továbbiakban anonim – adatok személyes adatnak nem minősülnek.

 

13. Az érintett jogainak gyakorlása

Az érintett jogainak gyakorlása esetén az Adatkezelő biztosítja a fonixhotel.direkt@gmail.com email címre beékező kérelem kivizsgálását és az arra adott választ legkésőbb 30 napon belül a következő esetekben:

1. Hozzáférési jog = Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon

 • az adatkezelés céljai /adatkezelési táblázatban foglaltak szerint/;
 • az érintett személyes adatok kategóriái /személyes adat – érzékeny adat, az adatkezelési táblázatban foglaltak szerint/;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják /adatkezelési táblázatban foglaltak szerint/;
 • adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai / archiválási politika és adatkezelési táblázatban foglaltak szerint /;
 • az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 • a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ /adattovábbítás, mint közvetett adatgyűjtés/;
 • automatizált döntéshozatal, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

2. Helyesbítés és törlés

a) Helyesbítés:

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok –egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

b) Törlés:

Az alábbi esetekben az Adatkezelőnek mérlegelés nélkül törölnie kell az adatokat:

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll

 • A személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték. Az adatkezelés időtartamának lejártával a személyes adatokat törölni kell.
 • Az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja. Az érintett adatkezeléshez adott hozzájárulásának meglétét az Adatkezelőnek kell igazolnia. Az érintettnek joga van ahhoz, hogy hozzájárulását bármelyik pillanatban visszavonja. Ez a rendelkezés kizárólag azokra az esetekre vonatkozik, amikor az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.
 • Az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre (pl. jogszabály által meghatározott indok) vagy ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik (pl. hírlevél, direkt marketing), és az érintett tiltakozik a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, az adatot törölni kell.
 • A személyes adatokat jogellenesen kezelték (pl. hiányzik az adatkezelés jogalapja (pl. érintett hozzájárulása), az adatokat időn túl kezelték, az adatot továbbították az érintett tájékoztatása nélkül stb.).
 • A személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • A személyes adatok gyűjtésére gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokkal kapcsolatosan került sor.

Törlés alóli kivételek:

 • Az adatkezelő a törlést nem köteles végrehajtani amennyiben az adatkezelés szükséges:
 • A véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • A személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; (pl. munkaszerződések szerinti adatkezelés)
 • Népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
 • Közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törlés valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést, vagy
 • Jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez

3. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, de az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Az adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

4. Az adathordozhatósághoz való jog – ÚJ JOG

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha

 • az adatkezelés (kizárólag) az érintett hozzájárulásán vagy szerződésen alapul, és
 • az adatkezelés automatizált módon történik. (nem papír alapú) pl. regisztráció során megadott e-mail cím, felhasználónév, életkor

 

5. A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ha

 • az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
 • az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek, és
 • ideértve a profilalkotást is.

Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább (törölnie kell), kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők. (Az adatokat törölni kell).

VIII. Adatvédelmi incidenst bejelentő rendszer

 

 1. Adatvédelmi incidens:

a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 

Adatvédelmi incidens bejelentő lap
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság részére

Kritérium

1. Az adatvédelmi incidens jellege, beleértve – ha lehetséges – az érintettek kategóriáit és hozzávetőleges számát, valamint az incidenssel érintett adatok kategóriáit és hozzávetőleges számát;
 

2. Az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó neve és elérhetőségei;

3. Az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következmények;
Magyarázat: adatvesztés, valószínűsíthető kár stb.

4. Az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket
Magyarázat: informatikai intézkedések, érintettel való kapcsolatfelvétel, büntetőfeljelentés stb.

 

2. Az adatvédelmi incidens bejelentése a felügyeleti hatóságnak

 • Az adatvédelmi incidenst az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.
 • Az Adatfeldolgozó az
 • adatvédelmi incidenst, az arról való tudomásszerzését követően indokolatlan késedelem nélkül bejelenti az adatkezelőnek. (24 óra maximum)
 • A bejelentés formája:
 • Ha és amennyiben nem lehetséges az információkat egyidejűleg közölni, azok további indokolatlan késedelem nélkül később részletekben is közölhetők.
 • Az Adatkezelő nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket.

Formanyomtatvány :

Adatvédelmi incidens ideje

Adatvédelmi incidens leírása

Adatvédelmi incidens hatásai

Adatvédelmi incidenssel szembeni intézkedések

       

 

Készítette/validálta
Dátum, aláírás

 

3. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

 • Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.(maximum 24 óra)
 • Az az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell a fent említett információkat és intézkedéseket.
 • Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:
 • az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
 • az Adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, az előző bekezdésben említett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
 • a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását

IX. Jogorvoslati lehetőségek

 

1. Bírósági jogérvényesítés:

 • Az érintett a jogainak megsértése, valamint a személyes adat kezelése elleni tiltakozás esetében (Infotv. 21. §) az adatátvevő az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
 • Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. Az adattovábbítás jogszerűségét az adatátvevő köteles bizonyítani.
 • Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve az adatátvevő által kért adat kiadására kötelezi.
 • A bíróság elrendelheti ítéletének - az adatkezelő azonosító adatainak közzétételével történő - nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú érintett e törvényben védett jogai megkövetelik.

2. Információs önrendelkezési jogának megsértése esetén az érintett bejelentéssel, panasszal élhet:

 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
 • Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
 • Telefon: +36 (1) 391-1400
 • Fax: +36 (1) 391-1410
 • http://www.naih.hu
 • e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

3. Kiskorúakat sértő, gyűlöletkeltő, kirekesztő tartalmakkal, helyreigazítással, elhunyt személy jogaival, jó hírnév megsértésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén bejelentéssel, panasszal élhet:

 • Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
 • 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.
 • Levélcím: 1525. Pf. 75
 • Tel: (06 1) 457 7100
 • Fax: (06 1) 356 5520
 • E-mail: info@nmhh.hu

X. Egyéb rendelkezések

Jelen szabályzat 2019. március 01. napjától hatályos.

Farkas Zoltán
Ügyvezető
Főnix Club Hotel & Wellness

 

Szobafoglalás

CAPCTA
7 + 6 =Főnix Clubhotel & Wellness

Cím: 8380 Hévíz, Dr. Babócsay utca 54., Magyarország
Telefon: +36 83/200-298
Mobil: +36 70/222-2574
E-mail: fonixhotel.direkt@gmail.com

Adatvédelmi NyilatkozatK&H Bank
Paypal


VISA
Mastercard
Maestro
Főnix Clubhotel & Wellness Hévíz Created by Moksaphoto ©2021